Poistenie majetku podľa občianskeho zákonníka by malo obsahovať nasledovné

Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť, v zmluve bližšie označená fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné.
Takáto poistná zmluva musí obsahovať výšku poistnej sumy, výšku poistného (splatnosť), poistnú dobu, oprávnenosť osoby podieľať sa na výnosoch ak je dojednané, práva a povinnosti poisťovateľa a poisteného a výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípadne predčasného ukončenia poistnej zmluvy.