Poistenie nehnuteľností

Pod poistením nehnuteľností sa rozumie poistenie domu, bytu, domácnosti, zodpovednosti za škodu (spôsobenú z držby nehnuteľnosti alebo členmi domácnosti). Tieto poistenia sa dojednávajú ako pre fyzické, tak pre právnické osoby. Poisťovne poskytujú poistné plnenie, ak nie je určené inak, v prípade živelnej udalosti, vandalizmu, povodní, záplavami, krádežou (domácnosť), lúpežou. ďalšie riziká, ktoré sa dajú dopoistiť pri poistení nehnuteľností sú tzv. „FLEXA“ riziká, ktoré zahŕňajú úder blesku, požiar, pád lietadla alebo jeho častí, či výbuch. Pravidlá a výluky poistného plnenia sú súčasťou všeobecných poistných podmienok a výška limitu plnenia je daná poistnými sumami.